Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://zelimet.sklep.pl/

 

1.Właścicielem sklepu internetowego „https://zelimet.sklep.pl/” jest ŻELIMET GROUP Spółka z o.o z siedzibą w Twardogórze przy ul. Rzemieślniczej 3, 56-416, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036060, posiadająca nr NIP: 9110004587 (zwaną dalej „ŻELIMET GROUP Spółka z o.o”) zwany dalej „Sprzedającym” lub „Sklepem Internetowym”.

 1. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@zelimet.com.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie www.zelimet.com.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 510 299 528 lub (71) 3150592.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Ustawy Kodeks cywilny stanowią one część umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, takich jak m.in. konieczność dostosowania zapisów do obowiązującego stanu prawnego; o zmianie Regulaminu Sklep poinformuje na stronie internetowej sklepu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu i jej dacie nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Regulamin stworzony został na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 wraz z późn.zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy w.w. Ustawy, a także: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 wraz z poźn. zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 wraz z późn.zm.) .
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
 5. Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów” użyte w niniejszym Regulaminie, oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu towaru oraz jego odbioru. Wykaz Punktów Osobistego Odbioru Towarów:
 • Wrocławska 35, 62-800 Kalisz,
 • Osadnicza 10, 56-300 Milicz,
 • Strumykowa 6, 63-500 Ostrzeszów,
 • Al. Marcinkowskiego 14, 63-600 Kępno,
 • Wojska Polskiego 4, 46-100 Namysłów,
 • Wrocławska 38, 56-400 Oleśnica,
 • Rzemieślnicza 3, 56-416 Twardogóra .

 

 1. Pojęcie Konsument oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, w celu niezwiązanym bezpośrednio z ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Umowa zawarta na odległość, oznacza umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego(znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi Internetowemu lub podmiotom, z którymi Sklep Internetowy zawarł stosowne umowy.
 4. Zdjęcia, prezentacje oraz ewentualne filmy na temat towarów umieszczane w Sklepie Internetowym służą prezentacji wskazanego asortymentu i nie stanowią nabywanego przez Kupującego produktu oznaczonego co do tożsamości.

   10. Termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu Internetowego dla towarów niedostępnych jest szacowany i może ulec zmianie.

 

   

 2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Zakupu produktu można dokonać rejestrując się na stronie sklepu internetowego, poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, za pomocą formularza.
 2. Formularze nieprawidłowo wypełnione (nie zawierające niezbędnych danych) nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Kupującego, umożliwiającego potwierdzenie przez Sprzedającego otrzymanego zamówienia. Sprzedający nie informuje Kupującego o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Kupujący nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Kupującego i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
 4. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego za wybrany towar, zaś Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sklep Internetowy jest automatycznie powiadamiany przez Serwis Shoper.
 6. Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sklep Internetowy otrzymują informacje przekazane Serwisowi Shoper przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
  7. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.
 8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego umocowana.

 

 

3. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Paragon wystawiany jest na wyraźne żądanie Kupującego.
 2. W przypadku podania na stronie Sklepu Internetowego błędnej ceny Kupujący zostanie o tym poinformowany przed etapem realizacji zamówienia. Podana na stronie internetowej Sklepu oraz w potwierdzeniu e-mail cena nie jest wiążąca wyłącznie wówczas, jeżeli jej rażące zaniżenie jest następstwem błędu o którym mowa w art. 84 Ustawy Kodeks cywilny.
 3.  Sklep internetowy zapewnia Kupującym następujące sposoby zapłaty:
 • płatność gotówką za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości podanej w opisie towaru ,
 • płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru,
 • płatność kartą płatniczą - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 • płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 • Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)
 • Płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

4.W przypadku określonych rodzajów asortymentu, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności– stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.


4. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 

1.Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego, jak i wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez ŻELIMET GROUP Spółka z o.o Punktach Osobistego Odbioru Towarów. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. O przeszkodach w odbiorze przesyłki w terminie j.w. należy bez zbędnej zwłoki poinformować Sklep. W przypadku braku informacji o przeszkodach w odbiorze przesyłki i upływie terminu j.w.  przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.
2. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

 1. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Podany czas wskazuje ile godzin/dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep Internetowy kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Kupującego lub innych przyczyn przez Kupującego zawinionych.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 4. Koszty przesyłki ponoszone są przez Kupującego zależą m. in. od ciężaru przesyłki, rozmiarów, rodzaju towaru i jej wartości itp.
 5. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-16. Odbiór osobisty towarów dużogabarytowych jest możliwy tylko w Punkcie Odbioru Towarów, o czym informacja każdorazowo podawana jest w opisie aukcji i o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski.
 6. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 7. W razie nieodebrania przesyłki przez Kupującego z jego winy, ponosi on koszty zwrotu przesyłki do Sklepu Internetowego.

 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Kupujący-Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik (wskazana przez kupującego-konsumenta), weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie elektronicznej, pod adresem biuro@zelimet.com.pl lub sklep@zelimet.com.pl za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres ŻELIMET GROUP Spółka z o.o podany w górnej części Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres ŻELIMET GROUP Spółka z o.o podany w górnej części Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed jego upływem.W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Jeżeli rzecz dostarczono Kupującemu - konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Kupującemu – Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3) gdy Kupujący - Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący - Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu - Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


6. REKLAMACJE

 

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem reklamacje@zelimet.com.pl lub sklep@zelimet.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres ŻELIMET GROUP Spółka z o.o podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • data złożenia
  • dokument potwierdzający dokonanie zakupu (np. umowa, faktura VAT, paragon, wyciąg bankowy) – w oryginale lub kopii
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis niezgodności z umową)
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep Internetowy zwraca się niezwłocznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą na adres ŻELIMET GROUP Spółka z o.o podany w górnej części Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep Internetowy jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep Internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  6. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 6.
 2. W terminach określonych w ust. 7 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 5. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
 • uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
 • towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,

 

7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronie internetowej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  3. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej lub w formie papierowej wraz z towarem- wedle wyboru sprzedającego.
 4. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określać będą regulaminy promocyjne. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

8.  ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo ŻELIMET GROUP Spółka z o.o  z siedzibą w Twardogórze, ul. Rzemieślnicza 3, 56-416 Twardogóra.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci zmierzania do zawarcia z Tobą umowy (zwanej dalej „Umową”), lub Umowa już zawarta pomiędzy Tobą a Żelimet, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Przetwarzanie oznacza podejmowanie wszelkich działań dotyczących Twoich danych osobowych, w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy może okazać się niemożliwa.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne ze względu na przepisy prawa podatkowego.
 7. Możemy przekazywać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: 

firmy księgowe, kancelarie prawnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy

drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty,

firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych)

oraz innym odbiorcom:

podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, będącym członkami programu lojalnościowego.

Informujrmy również, że Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz poza obszar Unii Europejskiej.
 2. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.03.2018. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

PŁATNOŚCI:

Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)

 

 

 


ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ŻELIMET GROUP Spółka z o.o

 1. Rzemieślnicza 3,

56-416, Twardogóra


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl