Polityka prywatności

INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych


Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz
poniżej.
I. Administrator danych osobowych
My, Żelimet J. Urbanek i s-ka sp.j. z siedzibą w Twardogórze, ul. Rzemieślnicza 3, 56-416 Twardogóra,
jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym pracownikiem
odpowiedzialnym za ochronę Twoich danych – e-mail: biuro@zelimet.com.pl, tel. 713150592
II. Cele i podstawy przetwarzania
* w celu złożenia Ci oferty na zakup oferowanych przez nas produktów na podstawie Twojej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO* - o tym, czym dokładnie jest RODO, dowiesz się z informacji
umieszczonych poniżej):
* w celu zawarcia umowy sprzedaży oferowanych Tobie produktów na podstawie Twojego
zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
* w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży oferowanych
przez nas produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
* w celach analitycznych, a więc: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych
produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów
technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi
sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
* w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
* w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),
• w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami
współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, co jest naszym i
naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w
zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie
uzasadnionego interesu;
1„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
2dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w
szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane lokalizacyjne
Dane dotyczące zamieszkania
Finansowe dane identyfikujące
Kontakty z innymi
Nawyki konsumenckie
Reklamacje, incydenty oraz wypadki
Wizerunek (jeśli został utrwalony przy użyciu naszego monitoringu)
oraz informacje związane z weryfikacją niezbędną do wydania decyzji o udzieleniu kredytu ratalnego
(wypłacalność, pożyczki, kredyty, linie kredytowe, szczegóły osobiste)
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:
firmy księgowe, kancelarie prawnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki,
operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję
otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy
zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i
utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
oraz innym odbiorcom:
podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym,
których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, będącym członkami programu
lojalnościowego
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży (jeśli do zawarcia umowy nie doszło)
przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz najpóźniej do końca roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w
sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy wynikających z przepisów prawa cywilnego
oraz przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego
naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami
ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać,
abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy
je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing
bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś
wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie
przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne
wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które
nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Aktualnie jest nim:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa;
w niedalekiej przyszłości będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@zelimet.com.pl, lub zadzwoń
pod numer: 713150592 , bądź też udaj się do naszej siedziby:
Żelimet sp.j.
ul. Rzemieślnicza 3
56-416 Twardogóra

NIP: 911 000 45 87
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
* warunkiem zawarcia umowy
* warunkiem kontaktowania się z Tobą w celu złożenia Ci oferty lub przekazania informacji
marketingowych
* dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych
* możemy odmówić zawarcia umowy
* nie będziemy składać Ci ofert oraz wysyłać do Ciebie naszych informacji marketingowych
IX. Informacja o źródle danych
Twoje dane uzyskaliśmy na podstawie wypełnionego przez Ciebie (pisemnie lub elektronicznie)
formularza, a także na podstawie bezpośredniej rozmowy z Tobą (również telefonicznie), lub przy
użyciu korespondencji tradycyjnej lub przy użyciu poczty elektronicznej.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR
(General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych
osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony
danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych
osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych
przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.
Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej
implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.
Co to są dane osobowe?
Tak jak pisaliśmy wyżej, dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe
możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy
adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl